ch.oddb.org
 
Analysen | Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Campral, magensaftresistente Filmtabletten - 168 Tablette(n) - 53090 036 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.02.201842.89(-17.50 %)65.65(-13.73 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.02.2018)3JUEBERPRUEF
01.11.201251.99(-20.65 %)76.10(-16.92 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2012)AUSLANDPV
01.01.2011  91.60(+0.05 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.2010  91.55(-2.14 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)Ausserordentliche Preismutation
01.10.200365.52 93.55 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home