ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Acicutan 10 mg, Kapseln - 100 Kapsel(n) - 61876 002 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201879.89(-6.99 %)108.10(-6.00 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2018)3JUEBERPRUEF
01.12.201385.89(-4.55 %)115.00(-3.93 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2013)Freiwillige Preissenkung
01.11.201389.98(-12.16 %)119.70(-10.67 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2013)AUSLANDPV
01.05.2013102.44 134.00 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.05.2013)Erstaufnahme in die SL
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home