ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Acicutan 25 mg, Kapseln - 30 Kapsel(n) - 61876 003 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201851.53(-6.99 %)75.55(-5.56 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2018)3JUEBERPRUEF
01.12.201355.40(-6.70 %)80.00(-5.38 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2013)Freiwillige Preissenkung
01.11.201359.38(-12.16 %)84.55(-10.05 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2013)AUSLANDPV
01.05.201367.60 94.00 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.05.2013)Erstaufnahme in die SL
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home